Rufus Mentalbeskrivning.

  • 2005-04-09
Rufus genomför mentalbeskrivning på Gnesta Brukshunds Klubb.
Beskrivare: Hanna Ericsson
Moment 1. 2. 3. 4. 5.
1a. Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig ej undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Överdrivet kontakttagande. ex hoppar, gnäller, skäller.
1b. Kontakt
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförbart inom tid. Alt. provas inte i detta moment. Följer med motvilligt Följer med, men är inte egagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
1c. Kontakt
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. Lek 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, min visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. Lek 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. Lek 1
Dragkamp
Griper inte. griper tveksamt, släpper, håller med drar inte emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.
3a. Jakt
Förföljande
Startar ej.
Startar ej.
Startar men avbryter.
Startar men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med högfart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Startar med högfart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Startar direkt med högfart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Startar direkt med högfart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. Jakt
Gripande
Nonchalerar bytet/ springer ej fram.
Nonchalerar bytet/ springer ej fram.
Griper inte, nosar på föremålet.
Griper inte, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behäller föremålet i minst 3 sek.
Griper direkt. Behäller föremålet i minst 3 sek.
4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointressera, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står sitter, eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. Avts.lek
Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b. Avts.lek
Hot/agg
Inga skall eller morrningar. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c. Avts.lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Intresserad. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figurant utan hjälp.
5d. Avts.lek
Leklust
Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt, drar emot, släpper inte.
5e. Avts.lek
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. Överraskn.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. Överraskn.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attackersom kan avslutas med bett.
6c. Överraskn.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner./går inte fram inom tid. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står brevid. Går fram till overallen när föraren gtt halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. Överraskn.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo förändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vi ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av räddsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Överraskn.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar/ tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a. Ljudkänsl.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. Ljudkänsl.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet -lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står brevid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. Ljudkänsl.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vi ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av räddsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. Ljudkänsl.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 3 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter ellr lekr med skramlet vi 2 eller flera passager.
8a. Spöken
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och ngon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget. Alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. Spöken
Rädsla
Uppehåller sig framför eller brevid föraren. uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren. Någon avståndsreglering.. Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren. Växlar mellan flycktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. Spöken
Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad, Går inte fram inim tid. Går fram när föraren talar med fig./lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står brevid. Går fram tll fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram utan hjälp.
8e. Spöken
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt´försök. ontakt ej tagen inom tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakt från figuranten. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakttagande mot figuranten. Kan ex hoppa och gnälla.
9a. Lek 2
Leklust
Lekar inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. Lek 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. avtagande kontroll under lek / passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publien, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. Berörd rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.  • 2004-10-22
Rufus genomför mentaltest på Sörmlands Hundskola i Vadsbro.
Testare: Håkan Johanzon / Carina Sellen Johanzon
 
Moment 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Tillgänglighet
Social hälsningsint. mot okänd individ
  X Tillgänglig. Balanserad, vänlig hälsning        
2. Jaktkamplust
vilja att förfölja ett byte i rörelse
    X Måttlig. Förföljer målmedvetet      
3a. Social kamplust1ft 1:1
flockkamplust känd förare
    X Måttlig. Svarar snabbt med kraft, lätt att kontrollera      
3b. Social kamplust1ft 1:2
flockkamplust okänd förare
      X Liten. Svarar tveksamt utan tyngd, kan öka efterhand    
3c. Social kamplust1ft 2:1
Byteskamplust uppletande
      X Liten. Visar intresse löser uppgiften när bytet är lättfunnet    
3d. Social kamplust1ft 2:2
Byteskamplust gripande, bärande, behållande
      X Liten. Griper tveksamt, undersöker och bär växelvis, kan lockas att följa föraren    
3e. Kampskall
socialt eller mot byte utan aggressiva undertoner
          X Visar inte
3f. Social kamplust1ft 3
Hotkamplust
        X Obetydlig. Blir helt passiv, vill avvika. Klarar endast med stort förarstöd  
4. Dådkraft
rädsla inför oidentifierad potentiell fara
        X Obetydlig. Kraftiga, ständiga flyktbeteenden, anpassar långt avstånd till hotkällan  
5a. Skärpa 1:1
aggressivitet vid dådkraftsgrundat hot
          X Kvarstående. Visar aggressivitet aven efter hotet upphört eller försvunnit.
5b. Skärpa 1:2
aggressivitet vid socialt hot, bytesgrundat
Ej Prövat          
5c. Skärpa 1:3
aggressivitet mot byte, viltskärpa
Ej Prövat          
6a. Försvarslust 1:1
förmåga till aktivt anfall vid hot,
1 dådkraft,
2 identifierat socialt hot
          Obefintlig. Visar inga försvarssignaler
X 1
X 2
6b. Försvarslust 1:2
aktivt anfall vid socialt hot om byte
Ej Prövat          
6c. Försvarslust 1:3
rovdjursskärpa försvar mot attackerande hotande byte
EJ Prövat          
7a. Hårdhet 1
förmåga att ta emot en dominanshandling
    X Måttligt hård. Balanserad reaktion på tydlig dominanshandling      
7b. Hårdhet 2
Förmåga att skapa minnesbilder av olust
    X Måttligt hård. Tydliga minnesbilder av kraftig rädsla eller dominans      
8. Temperament
förmåga att upptäcka små förändringar, anpassning till omgivningens aktivitet
      X Mindre livlig. Behöver tydliga signaler för att reagera. Något långsam i reaktionen    
9. Nervkonstitution
grundstressnivå, rationalitet i aktivitet, koncentration, avreaktion
      X Något nervös. Ökande okoncentration. felbeteenden och mindre överslagshandlingar. Ökad andning och muskelspel. Långsam avreaktion    
10. Skottreaktion       X Skotträdd